DŞ-001-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
DŞ-002-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
DŞ-003-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
DŞ-004-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
DŞ-005-2809 Sayılı YÖK Teşkilat Kanunu
DŞ-006-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
DŞ-007-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
DŞ-008-3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanunu 
DŞ-009-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
DŞ-010-5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
DŞ-011-YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği
DŞ-012-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
DŞ-013-2922 Sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun
DŞ-014-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
DŞ-015-Yurtdışında Kapsama Dahil Ortak Program Tesisi Yönetmeliği
DŞ-016-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
DŞ-017-3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
DŞ-018-Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
DŞ-019-1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
DŞ-020-4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
DŞ-021-4857 Sayılı İş Kanunu
DŞ-022-Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
DŞ-023-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
DŞ-024-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
DŞ-025-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik
DŞ-026-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-027-Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
DŞ-028-Taşınır Mal Yönetmeliği
DŞ-029-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
DŞ-030-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
DŞ-031-Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
DŞ-032-Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DŞ-033-Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi
DŞ-034-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
DŞ-035-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
DŞ-036-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
DŞ-037-Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliği
DŞ-038-Milli Emlak Genel Tebliği
DŞ-039-YÖK Bologna Süreci
DŞ-040-Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri
DŞ-041-YÖK Doktora Programı Açma Ölçütleri
DŞ-042-YÖK Lisans Programı Açma Ölçütleri
DŞ-043-Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
DŞ-044-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
DŞ-045-Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
DŞ-046-375 Sayılı KHK
DŞ-047-631 Sayılı KHK
DŞ-048-Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DŞ-049-Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
DŞ-050-Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
DŞ-051-Doçentlik Sınav Yönetmeliği
DŞ-052-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
DŞ-053-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-054-Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi
DŞ-055-Performans Programı Hazırlama Rehberi
DŞ-056-Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
DŞ-057-2015 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı
DŞ-058-124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
DŞ-059-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
DŞ-060-78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
DŞ-061-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ-062-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
DŞ-063-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Vize Talep Formu
DŞ-064-Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formu
DŞ-065-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu 
DŞ-066-Kamu İhale Genel Tebliği
DŞ-067-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ-068-6245 Sayılı Harcırah Kanunu
DŞ-069-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ-070-Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ-071-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
DŞ-072-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
DŞ-073-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
DŞ-074-Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
DŞ-075-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
DŞ-076-Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ-077-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
DŞ-078-ÖYP Programına İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ-079-YÖK Bap Yönetmeliği
DŞ-080-Yurtdışından Gelecek Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (YÖK)
DŞ-081-Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
DŞ-082-Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
DŞ-083-Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
DŞ-084-Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
DŞ-085-ÖSYM İlgili Sınav Başvuru Klavuzu
DŞ-086-4737 sayılı kanun
DŞ-087-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
DŞ-088-Öğrenci Kontenjanları Klavuzu
DŞ-089-Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri
DŞ-090-Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
DŞ-091-Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ-092-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
DŞ-093-YÖK Mevlana Yönetmeliği
DŞ-094-YÖK Mevlana Esas ve Usuller
DŞ-095-Mevlana Değişim Programları Tanınma Talep Dilekçesi
DŞ-096-Mevlana Değişim Programları Uygunluk Denetim Belgesi
DŞ-097-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Bilgi Formu
DŞ-098-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Bilgi Formu
DŞ-099-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
DŞ-100-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Nihai Raporu
DŞ-101-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Katılım Belgesi
DŞ-102-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Beyannamesi
DŞ-103-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Kabul Belgesi
DŞ-104-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Başvuru Formu
DŞ-105-Mevlana Değişim Programları Aday Öğrenci Başvuru Formu
DŞ-106-Mevlana Değişim Programları Öğrenim Protokolü
DŞ-107-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu
DŞ-108-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Katılım Belgesi
DŞ-109-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı
DŞ-110-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi
DŞ-111-2547 Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ-112-Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ-113-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ-114-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliği
DŞ-115-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
DŞ-116-Araştırma Altyapısı Başvuru Formu
DŞ-117-Bulutt Depo Kullanım Rehberi
DŞ-118-Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği
DŞ-119-Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
DŞ-120-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
DŞ-121-Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
DŞ-122-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ-123-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
DŞ-124-Ulaknet Kullanım Politikası
DŞ-125-Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar
DŞ-126-3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
DŞ-127-Elektronik İmza Kanunu
DŞ-128-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
DŞ-129-Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-130-Elektronik Tebligat Yönetmeliği
DŞ-131-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
DŞ-132-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
DŞ-133-Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
DŞ-134-Mevlana Değişim Protokolü ve Eki
DŞ-135-Farabi Değişim Programı İlgili Formlar
DŞ-136-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
DŞ-137-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
DŞ-138-Sayıştay Kanunu
DŞ-139-Sosyal Hizmetler Kanunu
DŞ-140-Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
DŞ-141-Askerlik Kanunu
DŞ-142-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
DŞ-143-YÖK Dikey Geçiş Yönetmenliği
DŞ-144-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
DŞ-145-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik​
DŞ-146-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller
DŞ-147-Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
DŞ-148-Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
DŞ-149-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
DŞ-150-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
DŞ-151-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
DŞ-152-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
DŞ-153-2489 sayılı Kefalet Kanunu
DŞ-154-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
DŞ-155-Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
DŞ-156-213 sayılı Vergi Usul Kanunu
DŞ-157-Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul Ve Esaslar
DŞ-158-7201 sayılı Tebligat Kanunu
DŞ-159-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-160-Yükseköğretimde Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
DŞ-161-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ
DŞ-162-4749  sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
DŞ-163-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
DŞ-164-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
DŞ-165-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
DŞ-166-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
DŞ-167-Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümler Kanunu
DŞ-168-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik
DŞ-169-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar
DŞ-170-Kamu Konutları Yönetmeliği
DŞ-171-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ
DŞ-172-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi
  DŞ-173-İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
  DŞ-174-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  DŞ-175-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  DŞ-176-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
  DŞ-177-2016 yılı Kamu İhale Tebliği
  DŞ-178-Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  DŞ-179-2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri
  DŞ-180-2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazı
  DŞ-181-2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi
  DŞ-182-2016 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
  DŞ-183-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  DŞ-184-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
  DŞ-185-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ(Sıra No:43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme
  DŞ-186-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 26) (Taşınır Kod Listesi)
  DŞ-187-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 47) Amortisman ve Tükenme Payları
  DŞ-188-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No: 15) Teminat Mektupları
  DŞ-189-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 16) Kişilerden Alacak
  DŞ-190-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) Döner Sermaye İşlemleri
  DŞ-191-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No :18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler
  DŞ-192-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:19) Mahsup İşlemleri
  DŞ-193-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı
  DŞ-194-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller
  DŞ-195-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller
  DŞ-196-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
  DŞ-197-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 31) Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı
  DŞ-198-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 32) Taşınırların Geçici Tahsisi
  DŞ-199-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:46 ) Genel Yönetim Mali İstatistikleri 
  DŞ-200-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 34) Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi
  DŞ-201-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri
  DŞ-202-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları
  DŞ-203-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:51) Parasal Sınırlar ve Oranlar
  DŞ-204-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri
  DŞ-205-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  DŞ-206-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililiğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  DŞ-207-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  DŞ-208-4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar
  DŞ-209-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar
  DŞ-210-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar
  DŞ-211-Tübitak Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve Tübitak Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller​
  DŞ-212-Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi ve Formu
  DŞ-213-Kişi Borcu Tablosu Formu
DŞ-214-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
DŞ-215-Etik Kurul Bilimsel Arastirma ve Yayın Etigi Yönergesi
DŞ-216-Etik Kurul Etik Davranıs İlkeleri
DŞ-217-Etik Kurul Helsinki
DŞ-218-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
DŞ-219- Hazine Yardım Talep Tablosu
DŞ-220-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
DŞ-221-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
DŞ-222-Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu…..Yılı Faaliyet Raporu
DŞ-223-Basın Kanunu
DŞ-224-Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi
DŞ-225-İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
DŞ-226-Pediatrik Populasyon Kılavuzu
DŞ-227-İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
DŞ-228-Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları
DŞ-229-KİK 038 Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Form
DŞ-230-(YÖK) Akademik Kadro Talep Formu
DŞ-231-Vize Cetvelleri
DŞ-232-Emeklilik Belgesi
DŞ-233-Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu
DŞ-234-Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu
DŞ-235-Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
DŞ-236-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydanlanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük
DŞ-237-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
DŞ-238-Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement
DŞ-239-Staff Mobility for Training Mobility Agreement
DŞ-240-Erasmus KA107 İkili Anlaşma Formu
DŞ-241-Erasmus KA103 İkili Anlaşma Formu
DŞ-242-Erasmus Öğrenim Anlaşması
DŞ-243-Erasmus Staj Anlaşması
DŞ-244-Erasmus Staj Hareketliliği Niyet Mektubu
DŞ-245-Mevlana Protokol Formu
DŞ-246-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme Formu
DŞ-247-Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu
DŞ-248-İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
DŞ-249-Yabancı Uyruklu Açık Kimlik Formu
DŞ-250-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
DŞ-251-İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
DŞ-252-İşe Giriş  Periyodik Muayene Formu
DŞ-253-Yükseköğretim Kalite Güvencisi Yönetmeliği
DŞ-254-Yükseköğretim  Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi
DŞ-255-Mal Bildirimi Formu
DŞ-256-Aile Yardım Formu
DŞ-257-Aile Durumu Bildirimi Formu
DŞ-258-Harcama Talimatı
DŞ-259-Muayene Komisyon Tutanağı
DŞ-260-Piyasa Araştırma Tutanağı
DŞ-261-Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu 
DŞ-262-Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi
DŞ-263-Satınalma Onay Belgesi
DŞ-264-Teklif Mektubu
DŞ-265-Yaklaşık Maliyet Cetveli
DŞ-266-İhale Komisyonu Karar Tutanağı
DŞ-267-Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı
DŞ-268-Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi
DŞ-269-Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
DŞ-270-Eşit Tekliflerin Puan Tutanağı
DŞ-271-Toplu Yolluk Bildirimi Formu
DŞ-272-5434 Öncesi Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli
DŞ-273-5510 Sonrası Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli
DŞ-274-Satın Alma İhtiyaç Bildirim Formu
DŞ-275-Demirbaş Tutanağı Formu
DŞ-276-Kamu  Konutları Geri Alma Formu
DŞ-277-Kamu Konutları Giriş Tutanağı Formu
DŞ-278 Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi
DŞ-279 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi 
DŞ-280 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşe Başlama Davet Yazısı


1.805 defa görüntülenmiştir